ჟაკლინ ბრაკამონტესის ქართველი ფანები
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
ჟაკლინ ბრაკამონტესის ქართველი ფანები
Log in

I forgot my passwordElige a las 6 mujeres más bellas de México
”თავისუფალი მედიას” მიერ მოწოდებული გამოკითხვა  9ee4eb036086t
ჟაკლინის და მარტინის ქორწილი
”თავისუფალი მედიას” მიერ მოწოდებული გამოკითხვა  3d1260a7991et ჟაკლინ ბრაკამონტესისა და მარტინ ფუნტესის ქორწილი ტოპ ქორწილებში შევიდა და პირველ ადგილზეა

You are not connected. Please login or register

”თავისუფალი მედიას” მიერ მოწოდებული გამოკითხვა

2 posters

Go down  Message [Page 1 of 1]

Miss Bracamontes

Miss Bracamontes
Admin

გამოკითხვის მიზანია, გაარკვიოს მაყურებელთა ზოგადი გემოვნება სერიალებთან დაკავშირებით, რა სიხშირით უყურებენ საქართველოში და ძირითადად რა ასაკის ქართველი მოსახლეობა უყურებს სერიალებს. საჭიროა თუ არა სერიალების ჩვენება ქართულ ტელეარხებზე იმ სიხშირით და რაოდენობით, როგორც ეს დღესდღეობით ხდება.
(გამოკითხვისათვის რესპონდენტის პირადი მონაცემებიდან საჭიროა მხოლოდ ასაკი) ასაკი _________

1. uyurebT serialebs? ^^*ki *ara
(Tu uaryofiTi pasuxi daafiqsireT, nu ganagrZobT anketis Sevsebas.)
2. serialebs ZiriTadad uyurebT: *qarTul telearxebze *ucxour telearxebze *internetiT
3. Tqveni ojaxis wevrebi uyureben serialebs?
4. Tqveni azriT, romel qarTul arxze gadis saukeTeso serialebi?
5. .ZiriTadad, dRis ra monakveTSi uyurebT serialebs? *10-12sT *13-18sT *18-21sT
6. dRis romel monakveTSi aris TqvenTvis yvelaze uintereso serialebi?
7. ra mizniT uyurebT serialebs? *gainterebebT *erTobiT *sxva gamosavali ar gaqvT
8.ra asakidan uyurebT serialebs?
9.romeli kompaniis serialebi mogwonT? SeafaseT isini 10 baliani sistemiT.
1-globo 2-telemundo 3-televisa 4-teve-acteka 5-venevesioni
6-telefe 7-rai 8-karakoli 9- TVN 10- RSTV
(Tu qvemoT CamoTvlil romelime kiTxvaze pasuxi ar gaqvT an ar gaxsovT msaxiobis saxeli, SegiZliaT miuTiToT misi personaJis saxeli da seriali.)
10. Tqveni sayvareli seriali
11. Tqveni sayvareli msaxiobi qali (serialis msaxiobi)
12.Tqveni sayvareli msaxiobi kaci
13.Tqveni sayvareli sasceno wyvili
14.personaJi, romelic yvelaze metad gaRizianebT
15.msaxiobi qali, romlis monawileobiT serialis yureba ar gsurT
16. msaxiobi kaci, romlis monawileobiT serialis yureba ar gsurT
17.Tqveni azriT, seriali, romelsac aqvs saukeTeso musikaluri gaformeba
18.Tqveni azriT, seriali, romelsac aqvs saukeTeso dekoraciebi
19.Tqveni azriT, serialis saukeTeso rimeiqi
20.Tqveni azriT, serialis yvelaze warumatebeli rimeiqi
21.Tqveni azriT, seriali, sadac yvelaze gemovnebianad aris SerCeuli msaxiobTa samosi
22.serialis saukeTeso scenari

Sevsebuli anketa an pasuxebi gamoagzavneT jbracamontes@mail.ru an tavisufalimedia@gmail.com
აგრეთვე პასუხები აუცილებლად დაწერეთ ამ თემაში!!


_________________
ჟაკლინ ბრაკამნტესი :love5: :love5: :love5: :love5:
https://jackybracamontesfc.georgianforum.com

Ronaldo Fan

Ronaldo Fan
Admin

. uyurebT serialebs? ^^*ki *ara
(Tu uaryofiTi pasuxi daafiqsireT, nu ganagrZobT anketis Sevsebas.)კი
2. serialebs ZiriTadad uyurebT: *qarTul telearxebze *ucxour telearxebze *internetiT ქართულ ტელეარხებზე
3. Tqveni ojaxis wevrebi uyureben serialebs? დედაჩემი
4. Tqveni azriT, romel qarTul arxze gadis saukeTeso serialebi?იმედზეთუმცა დონას გამო რუსთავიორიც კარგია!
5. .ZiriTadad, dRis ra monakveTSi uyurebT serialebs? *10-12sT *13-18sT *18-21sT 18-21
6. dRis romel monakveTSi aris TqvenTvis yvelaze uintereso serialebi? საღამოს
7. ra mizniT uyurebT serialebs? *gainterebebT *erTobiT *sxva gamosavali ar gaqvT მაინტერესებს
8.ra asakidan uyurebT serialebs? პატარაობიდან დახლოებით 6 წლიდან
9.romeli kompaniis serialebi mogwonT? SeafaseT isini 10 baliani sistemiT.
1-globo 2-telemundo 3-televisa 4-teve-acteka 5-venevesioni
6-telefe 7-rai 8-karakoli 9- TVN 10- RSTV - ვენევისიონი , ტელევისა და ტევე აზტეკა ედიტის გამო!
(Tu qvemoT CamoTvlil romelime kiTxvaze pasuxi ar gaqvT an ar gaxsovT msaxiobis saxeli, SegiZliaT miuTiToT misi personaJis saxeli da seriali.)
10. Tqveni sayvareli seriali დონა ბარბარა
11. Tqveni sayvareli msaxiobi qali (serialis msaxiobi)ედიტ გონსალესი
12.Tqveni sayvareli msaxiobi kaci უილიამ ლევი
13.Tqveni sayvareli sasceno wyvili ლევირეზი
14.personaJi, romelic yvelaze metad gaRizianebT ისაბელ აროიო
15.msaxiobi qali, romlis monawileobiT serialis yureba ar gsurT ლილიბეტ მორილოო
16. msaxiobi kaci, romlis monawileobiT serialis yureba ar gsurT მარიო ჩიმრო
17.Tqveni azriT, seriali, romelsac aqvs saukeTeso musikaluri gaformeba გრძნობათა ტყვეობაში და დონა ბარბარა
18.Tqveni azriT, seriali, romelsac aqvs saukeTeso dekoraciebi ველური კატა
19.Tqveni azriT, serialis saukeTeso rimeiqi ..
20.Tqveni azriT, serialis yvelaze warumatebeli rimeiqi..
21.Tqveni azriT, seriali, sadac yvelaze gemovnebianad aris SerCeuli msaxiobTa samosi ველური კატა
22.serialis saukeTeso scenari დონას

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum